ІУ.Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011/2012 н.р


ІУ.Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011/2012 н.р.

(за матеріалами МОН, молоді та спорту України)


Математика

Шкільний курс математики у 2011/12 навчальному році у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005-2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.

У 2011/12 навчальному році учні 11 класів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов'язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов'язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов'язану з математикою або її застосуваннями.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету.

Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень

поглибленого

вивчення

10

11

10

11

10

11

10 і

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси - «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень вії класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмет ти «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.


^ Орієнтовне календарио-тематичне планування

Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин. Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу.

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


Математика


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна

кількість

контрольних робіт

1

Повторення курсу математики 10 класу

2II

Показникова та логарифмічна функції

12

1
III

Координати і вектори

10

1

IV

Похідна та її застосування

14

1

V

Інтеграл та його застосування

10

1

VI

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

VII

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VIII

Резервний час і повторення

10

1
Разом

105
У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:


^ Алгебра та початки аналізу

(54 год. І семестр 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна

кількість

контрольних робіт

1

Вступ

■1

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Похідна та її застосування

14

1

IV

Інтеграл та його застосування

10

1

V

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VI

Резервний час і повторення

7

1
Разом

54

Геометрія

(51 година. Т семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год па тиждень)


теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна

кількість контрольних робіт

1

Вступ

1
II

Координати і вектори

10

1

III

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

IV

Резервний час і повторення

3Разом

51
Академічний рівень. Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початий аналізу" та «Геометрія» із зазначенням кількості годин па їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


Алгебра і початий аналізу. Академічний рівень

(З години на тиждень, всього - 105 годин)


№ теми

Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна

кількість

контрольних робіт

1

Похідна та її застосування

26

2

II

Показникова і логарифмічна функції

22

1-2

III

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12

1

IV

Інтеграл та його застосування

20

1

V

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

19

1
Резервний час

6Разом

105

Геометрія. Академічний рівень

(2 години на тиждень, всього - 70 годин)

№ теми

Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна

кількість

контрольних робіт


Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

^ 16 1


Многогранники 16 1


Тіла обертання

14 1


Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

14 1


Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язування задач

8 1

Резервний час 2

Разом 70

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.

Рівень профільної підготовки

Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно:

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за' програмами профільного рівня можуть бути такими:

Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень

(5 годин на тиждень, всього 175 годин)


теми

Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна

кількість

контрольних робіт

1

Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування

50

3

II

Показникова та логарифмічна функції

25

2

III

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

15

1

IV

Інтеграл та його застосування

25

2

V

Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація

20

1
VI

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

35

1Резервний час

5Разом

175

1377226676442517.html
1377387518514803.html
1377543118097101.html
1377655771483506.html
1377745459561626.html