Книга "Аграрне право України" 2-е видання - страница 61визначення сторiн за договором, предмет договору, строки

виконання зобовязання, цiна на товарну продукцiю, порядок

взаєморозрахункiв, майнова вiдповiдальнiсть в разi невико-

нання або неналежного виконання договору.


При укладаннi договору сторони, як правило, зважають на

економiчний стан сiльськогосподарського товаровиробника i

в рядi випадкiв надають йому в порядку виконання умов до-

говору аванс у виглядi пального та/або запасних частин до

сiльськогосподарської технiки, якi використовуються сiльсь-

когосподарським пiдприємством. Так, контрактом мiж КСГП

"Нiбулон" i Вознесенським державним хпiбопродуктовим

пiдприємством передбачено, що товаровиробник має продати

в рахунок державного замовлення продукцiю, що має вiдпо-

вiдну якiсть, в кiлькостi, асортиментi та в обумовленi строки:


одну тисячу тонн. Цiна за одну тонну - 270 гривень. Строк

продажу - до 1 вересня 1997 р. Заготiвельник зобовязується

перерахувати товаровиробнику 135 гривень за одну тонну за-

контрактованого зерна та сортового насiння. За контрактом з

КСГП "Трудове" Вознесенського району Миколаївської об-

ластi передбачено, що заготiвельник в свою чергу бере на себе

зобовязання видати аванс у виглядi нафтопродуктiв у розмiрi

50 вiдсоткiв вартостi законтрактованої продукцiї не пiзнiше

15 червня 1997 р. за еквiвалентами; за 1 тонну дизельного па-

лива - 2,55 тонн пшеницi третього класу, 2,65 тонн пшеницi

пятого класу; за одну тонну бензину - 2,35 тонни пшеницi

третього класу та 3,0 тонни пшеницi пятого класу.


У заготiвлi сiльськогосподарської продукцiї i продоволь-

ства беруть участь також селянськi (фермерськi) господар-

ства. Так, мiж Василiвським елеватором Запорiзької областi i

селянським (фермерським) господарством "Скiф" 6 липня

1998 р. було укладено договiр на зберiгання зерна. Згiдно з

договором СФГ "Скiф" здало на елеватор 150 тонн пшеницi

та 150 тонн насiння соняшнику. СФГ взяло на себе зобовя-

зання забрати належну йому продукцiю до 1 травня 1999 р.


У процесi здiйснення закупiвель заготiвник: також надас послуги щодо

зберiгання зданої продукцiї, оскiльки бiльшiсть СФГ не можуть забезпечити

належнi умови для зберiгання виробленої продукцiї.


582


Плата за наданi елеватором послуги проводиться вiдповiдно

до цiн, що склалися на Українськiй Аграрнiй Бiржi, виходячи

з вартостi 1 тонни зерна, включаючи ПДВ. Зокрема, за при-

йняття - 3 грн.; за очистку - 1 грн. i за сушку - 1,54 грн.;


зберiгання за перший мiсяць - 2 грн., за другий i третiй мi-

сяцi - 2,5 грн., за наступнi мiсяцi - 3 грн., вiдгрузка - 5 грн.

Вiдповiднi цiни встановлено за послуги, якi надаються

КСГП, АСГТ та iншим виробникам продовольства.


У випадку несвоєчасних розрахункiв елеватор або при не-

виконаннi зобовязань за договором клiєнт (СФГ, КСГП,

АСГТ та iн.) вiдшкодовує збитки у повному обсязi з урахуван-

ням неодержаної вигоди.


Важливим видом дiяльностi хлiбопродуктового пiдприєм-

ства (елеватора), який, як правило, охоплюється його право-

здатнiстю, є помол зерна, належного сiльськогосподарському

пiдприємству, на борошно, i виробництво хлiбокормiв, що

також регулюється вiдповiдними угодами. Так, мiж згаданим

вище Василькiвським елеватором i СФГ "Скiф" було укладе-

но договiр про те, що СФГ передає елеватору зерно (пшени-

цю), яка вiдповiдає державним стандартам ГО, а пiдприєм-

ство бере на себе зобовязання прийняти його для виготов-

лення борошна, зважити, провести лабораторний аналiз, пе-

реробити пшеницю на борошно вiдповiдно державним

стандартам ГО за цiнами, що дiють на момент одержання бо-

рошна, i передати борошно СФГ вiдповiдно до розрахунку

його виходу по сортах. СФГ залишає пiдприємству без оплати

18 вiдсоткiв зерна вiд кiлькостi зданого на переробку, яка в

наступному стає власнiстю пiдприємства (елеватора). Вироб-

лене борошно СФГ одержує в строки, визначенi графiком,

який є невiдємною частиною договору. В разi неодержання

борошна у дводенний строк, зерно, що належить СФГ, офор-

мляється на зберiгання i СФГ зобовязане заплатити пiдпри-

ємству суму фактичних витрат за зберiгання з урахуванням

рентабельностi пiдприємства в розмiрi ЗО вiдсоткiв. Оплата за

договором проводиться в натурi за цiнами Української Аграр-

ної бiржi на момент здачi пшеницi.


Роздiл XXVII


^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ


ЗОВНiШНЬОЕКОНОМiЧНОЇ

ДiЯЛЬНОСТi СУБ¦КТiВ АГРОБiЗНЕСУ


1. Поняття, правовi засади

i форми зовнiшньоекономiчної дiяльностi

субєктiв агробiзнесу


1. Одним iз основних напрямiв розвитку АПК України

1998-2000 рр. є законодавче забезпечення зовнiшньоеконо-

мiчної дiяльностi субєктiв агробiзнесу, регулювання експорту

та iмпорту сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення захо-

дiв щодо захисту вiтчизняного продовольчого ринку, створен-

ня умов для залучення iнвестицiй, здiйснення державногопе.

гулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в аграрному сек-

торi економiки на основi загальноприйнятих мiжнародних

принципiв.


Здiйснюючи виробничо-господарську дiяльнiсть субєкти

аграрного пiдприємництва мають гарантованi чинним зако-

нодавством України права щодо укладення зовнiшньоеконо-

мiчних угод, надання послуг iноземним субєктам пiдприєм

ництва, проведення товарообмiнних операцiй тощо.


2. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть субєктiв агробiзнесу

потребує комплексного правового регулювання. Юридичне

визначення цього поняття, його видiв та форм здiйснення да-

не у чинному законодавствi України. Вiдповiдно до ст. i за-

кону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Такого

виду дiяльнiсть - це дiяльнiсть субєктiв бiзнесу України та

iноземних, що побудована на взаємовiдносинах мiж ними та

має мiсце як на територiї України, так i за її межами.


3. Правовi засади зовнiшньоекономiчної дiяльностi субєк-

тiв агробiзнесу визначенi у законах України "Про зонiш

ньоекономiчну дiяльнiсть", "Про пiдприємства в Українi"

"Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство", <Поо

сiльськогосподарську кооперацiю", "Про селянське (фермер-

ське) господарство" та в iнших законодавчих i нормативно-

правових актах.


584 Роздiл ХХУН


Суть основних принципiв зовнiшньоекономiчної дiяль-

ностi сiльськогосподарських та агропромислових товарови-

робникiв розкрита в ст. 2 Закону України "Про зовнiш-

ньоекономiчну дiяльнiсть". Субєкти агробiзнесу вправi доб-

ровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi звязки та здiйсню-

вати їх у будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними

законами України. Юридичнi особи незалежно вiд форм

власностi, а також пiдприємцi в системi АПК є рiвними перед

законом при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.


Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi забезпечу-

ється тiльки законами України i забороняється застосування

пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих органiв, якi у

будь-який спосiб створюють для субєктiв зовнiшньоеконо-

мiчної дiяльностi умови менш сприятливi, нiж тi, якi встанов-

ленi законами України. Держава забезпечує рiвний захист iн-

тересiв усiх субєктiв на її територiї згiдно з законами України

та за кордоном згiдно з нормами мiжнародного права; захи-

щає державнi iнтереси України як на її територiї, так i за її

межами лише вiдповiдно до законiв України, умов мiжнарод-

них договорiв та норм мiжнародного права, пiдписаних дер-

жавою. В Українi не допускається обмеження прав та дискри-

мiнацiя субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, в тому

числi iноземних субєктiв господарювання за формами влас-

ностi, мiсцем розташування чи iншими ознаками, якщо це

прямо не передбачено в законi.


4. Коло субєктiв агробiзнесу, якi можуть бути учасниками

зовнiшньоекономiчних вiдносин у процесi здiйснення своєї

виробничо-господарської i фiнансової дiяльностi наведено у

ст. З Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть",

ними можуть бути:


- фiзичнi особи - громадяни України, iноземнi громадя-

ни та особи без громадянства, якi мають цивiльну правоздат-

нiсть i дiєздатнiсть згiдно з законами України i постiйно про-

живають на територiї України;


- юридичнi особи, зареєстрованi як такi в Українi i якi

мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України (пiд-

приємства, органiзацiї та обєднання всiх видiв, включаючи

акцiонернi та iншi види господарських товариств, асоцiацiї,

спiлки, концерни, консорцiуми, торговельнi доми, посеред-

ницькi та консультацiйнi фiрми, кооперативи, кредитно-фi-

нансовi установи, мiжнароднi обєднання, органiзацiї та iн-


Г)равове регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi... 585


ргi), в тому числi юридичнi особи, майно та/або капiтал яких

є повнiстю у власностi iноземних субєктiв господарської дi-

яльностi;


- обєднання фiзичних, юридичних, фiзичних i юридич-

них осiб, якi не є юридичними особами згiдно з законами Ук-

раїни, але якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї

України i яким цивiльно-правовими законами України не за-

боронено здiйснювати господарську дiяльнiсть;


- структурнi одиницi субєктiв господарської дiяльностi

iноземних субєктiв господарської дiяльностi, якi не є юри-

дичними особами згiдно з законами України (фiлiї, вiддiлен-

ня, тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї

України;


- спiльнi пiдприємства за участю субєктiв господарської

дiяльностi України та iноземних субєктiв господарської дi-

яльностi, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне

мiсцезнаходження на територiї України;


- iншi субєкти господарської дiяльностi, передбаченi за-

конами України.


Україна в особi її органiв, мiсцевi органи влади i управлiн-

ня в особi створених ними зовнiшньоекономiчних органiза-

цiй, якi беруть участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, а

також iншi держави, якi беруть участь у господарськiй дiяль-

ностi на територiї України, дiють як юридичнi особи згiдно з

ч. 4 ст. 2 цього Закону i законами України.


Щодо фiзичних осiб, то треба вiдзначити, що нони визна-

ються субєктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в структу-

рi афарних правовiдносин за умови, якщо вони зареєстрованi

на територiї України як субєкти пiдприємницької дiяльностi;


5. Всi субєкти агробiзнесу незалежно вiд форм власностi

та iнших ознак мають рiвне право здiйснювати будь-якi види

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, прямо не забороненi зако-

нами України.


Фiзичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоеконо-

мiчну дiяльнiсть з моменту набуття ними цивiльної дiєздат-

ностi згiдно з законами України. Фiзичнi особи, якi мають

постiйне мiсце проживання на територiї України, мають за-

значене право, якщо вони зареєстрованi як пiдприємцi згiдно

з Законом України "Про пiдприємництво". Фiзичнi особи,

якi не мають постiйного мiсця проживання на територiї Ук-

раїни, мають зазначене право, якщо вони є субєктами госпо-


586 Роздiл XXVII


дарської дiяльностi за законом держави, в якiй вони мають

постiйне мiсце проживання або громадянами якої вони є.

Юридичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоеконо-

мiчну дiяльнiсть вiдповiдно до їх статутних документiв з мо-

менту набуття ними статусу юридичної особи.


Субєкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюють

вищезазначене право пiсля державної реєстрацiї їх як учасни-

кiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Реєстрацiю здiйснює

Мiнiстерство зовнiшньоекономiчних звязкiв України на

пiдставi подання до нього заяви подателя у довiльнiй формi,

нотарiально завiрених копiй статутних документiв або нотарi-

ально завiрених документiв фiзичної особи про її реєстрацiю

як пiдприємця. Мiнiстерство зовнiшньоекономiчних звязкiв

України не може вiдмовити подателю в реєстрацiї, якщо по-

датель вiдповiдає вимогам, зазначеним у цiй статтi.


Реєстрацiя має бути здiйснена протягом 25 робочих днiв з

моменту подання зазначених документiв.


6. Вiдповiдно до ст. 4 Закону України "Про зовнiшньоеко-

номiчну дiяльнiсть" субєкти аграрного пiдприємництва всiх

форм власностi та органiзацiйно-правових форм господарю-

вання можуть здiйснювати такi види зовнiшньоекономiчної

дiяльностi:


- експорт та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили;


- надання субєктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi

України послуг iноземним субєктам господарської дiяльнос-

тi, в тому числi: виробничих, транспортно-експедицiйних,

страхових, консультацiйних, маркетингових, експортних, по-

середницьких, брокерських, агентських, консигнацiйних, уп-

равлiнських, облiкових, аудиторських, юридичних, туристич-

них та iнших, що прямо i виключно не забороненi законами

України; надання вищезазначених послуг iноземними субєк-

тами господарської дiяльностi субєктам зовнiшньоекономiч-

ної дiяльностi України;


- наукову, науково-технiчну, науково-виробничу, вироб-

ничу, навчальну та iншу кооперацiю з iноземними субєктами

господарської дiяльностi; навчання та пiдготовку спецiалiстiв

на комерцiйнiй основi;


- мiжнароднi фiнансовi операцiї та операцiї з цiнними па-

перами у випадках, передбачених законами України;


- кредитнi та розрахунковi операцiї мiж субєктами зов-

нiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними субєктами гос-


Правове регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi... 587


подарської дiяльностi; створення субєктами зовнiшньоеко-

номiчної дiяльностi банкiвських, кредитних та страхових

установ за межами України; створення iноземними субєкта-

ми господарської дiяльностi зазначених установ на територiї

України у випадках, передбачених законами України;


- спiльну пiдприємницьку дiяльнiсть мiж субєктами зов-

нiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними субєктами гос-

подарської дiяльностi, що включає створення спiльних пiд-

приємств рiзних видiв i форм, проведення спiльних господар-

ських операцiй та спiльне володiння майном як на територiї

України, так i за її межами;


- пiдприємницьку дiяльнiсть на територiї України, повя-

зану з наданням лiцензiй, патентiв, ноу-хау, торговельних

марок та iнших нематерiальних обєктiв власностi з боку iно-

земних субєктiв господарської дiяльностi; аналогiчну дiяль-

нiсть субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за межами

України;


- органiзацiю та здiйснення дiяльностi в галузi проведен-

ня виставок, аукцiонiв, торгiв, конференцiй, симпозiумiв, се-

мiнарiв та iнших подiбних заходiв, що здiйснюються на ко-

мерцiйнiй основi, за участю субєктiв зовнiшньоекономiчної

дiяльностi; органiзацiю та здiйснення оптової, консигнацiй-

ної та роздрiбної торгiвлi на територiї України за iноземну ва-

люту у передбачених законами України випадках;


- товарообмiннi (бартернi) операцiї та iншу дiяльнiсть,

побудовану на формах зустрiчної торгiилi мiж субєктами зов-

нiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними субєктами гос-

подарської дiяльностi;


- оренднi, в тому числi лiзинговi, операцiї мiж субєктами

зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними субєктами

господарської дiяльностi;


- операцiї по придбанню, продажу та обмiну валюти на

валютних аукцiонах, валютних бiржах та на мiжбанкiвському

валютному ринку;


- роботи на контрактнiй основi фiзичних осiб України з

iноземними субєктами господарської дiяльностi як на тери-

торiї України, так i за її межами; роботи iноземних фiзичних

осiб на контрактнiй сплатнiй основi з субєктами зовнiш-

ньоекономiчної дiяльностi як на територiї України, так i за її

межами;


588 Роздiл юанi!


- iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не заборо-

ненi прямо i у виключнiй формi законами України.


Посередницькi операцiї, при здiйсненнi яких право влас-

ностi на товар не переходить до посередника (на пiдставi ко-

мiсiйних, агентських договорiв, договорiв доручення та iн-

ших), здiйснюються без обмежень.


7. Основнi правовi форми зовнiшньоекономiчної дiяль-

ностi субєктiв агробiзнесу визначенi в чинному законодав-

ствi України. Серед них можна назвати:


- зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);


- iнвестування розвитку АПК.


Так, наприклад, експорт-iмпорт товарiв, виконання робiт,

надання послуг, бартернi та лiзинговi операцiї реалiзуються

шляхом укладення i виконання зовнiшньоекономiчних

контрактiв. Субєкти агробiзнесу мають право укладати будь-

якi види зовнiшньоекономiчних договорiв, крiм тих, якi пря-

мо чи у винятковiй формi забороненi законами України.

Зокрема, не може бути предметом зовнiшньоекономiчного

контракту купiвлi-продажу земельна дiлянка на територiї Ук-

раїни, оскiльки чинним земельним законодавством України

iноземнi фiзичнi i юридичнi особи не можуть мати у власностi

земельнi дiлянки. Основнi правовi вимоги щодо укладення

зовнiшньоекономiчного контракту закрiпленi у ст. 6 Закону

України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та в iнших

нормативно-правових актах.


Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть у формi iнвестицiй ви-

значається в Законi України "Про режим iноземного iнвесту-

вання" та в iнших законодавчих актах. Найпоширенiшою

формою iнвестицiй є створення спiльних пiдприємств за

участю iноземних юридичних i фiзичних осiб.


2. Законодавство про зовнiшньоекономiчну

дiяльнiсть субєктiв агробiзнесу


1. У системi аграрного права закони, пiдзаконнi та iншi

нормативно-правовi акти про зовнiшньоекономiчну дiяль-

нiсть сiльськогосподарських пiдприємств, фермерських гос-

подарств, агропромислових обєднань та iнших субєктiв аг-

робiзнесу складають окремий iнститут законодавства, норми

якого мають загальнi ознаки законодавства про зовнiш-

ньоекономiчну дiяльнiсть та свої особливi, повязанi зi специ-


Уравове регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi... 589


фiкою сiльськогосподарського та агропромислового вироб-

ництва.


2. Законодавство про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть

субєктiв агробiзнесу можна подiлити на певнi групи залежно

вiд критерiю, який покладається в основу такого подiлу. Так;


за змiстом закони та нормативно-правовi акти можна подiли-

ти на загальнi (комплекснi) та спецiальнi, в тому числi про

особливостi здiйснення окремих видiв зовнiшньоекономiчної

дiяльностi. Залежно вiд форми зовнiшньоекономiчної дiяль-

ностi законодавство подiляється на контрактне (договiрне) та

iнвестицiйне. Законодавство про зовнiшньоекономiчну дiяль-

нiсть можна також квалiфiкувати за субєктним складом, ви-

дами зовнiшньоекономiчної дiяльностi тощо.


3. У структурi законодавства важливе мiсце займають нор-

ми загального законодавства, якi визначають унiфiкованi

принципи, форми, способи здiйснення зовнiшньоекономiч-

ної дiяльностi. Серед таких актiв особливу роль вiдiграють За-

кони України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд

16 квiтня 1991 р., "Про режим iноземного iнвестування" вiд

19 березня 1996 р., "Про порядок здiйснення розрахункiв у

iноземнiй валютi" вiд 23 квiтня 1994 р., "Про захист нацiо-

нального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" вiд 22

грудня 1998 р., "Про застосування спецiальних заходiв щодо

1383832801172825.html
1383997149404393.html
1384087471773092.html
1384218101512144.html
1384256389716530.html