ОСНОВНИЙЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ - Ань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної...^ ОСНОВНИЙЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: підручник. – 2-ге видан., перероблене і доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. – 455 с.

 2. Губський А.І. Цивільна оборона. – К., 1995.

 3. Мігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., 1999.

 4. Мігович Г.Г., Рябчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. – К., 1999.

 5. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – Т. 1. – К., 1998.

 6. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - Т. 2. – К., 1998.

 7. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97). МОЗ України. – К., 1997.

 8. Положення “Про Цивільну оборону України”, постанова КМУ, №299. – К., 1994.

 9. Положення “Про єдину державну систему запобігання та регулювання на НС техногенного та природного характеру", постанова КМУ № 1198 від 03.08.1998р. – К., 1998.

 10. Положення "Про Міністерство з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", Указ Президента України №1005/96.

 11. Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, Указ Президента України № 284/99. – К., 1999.“Практичний курс основної іноземної мови (англійська мова)”

5 курс (магістри)

144 год.(4 кредити)

Пояснювальна записка

Мета викладання дисципліни.

Домашнє читання. Ознайомлення студентів із класичною автентичною літературою англійських та американських авторів, розвиток у майбутнього вчителя іноземної мови високої культури читання, покращення навичок читання, розуміння та інтерпретації оригінального тексту.

^ Практика перекладу. Вдосконалення навичок перекладу на основі розвитку необхідних автоматизованих мовних вмінь; розвиток техніки письмового та усного перекладу, способи подолання лексикологічних, лексико-граматичних, семантичних та стилістичних труднощів перекладу мовних одиниць різних рівнів.

Завданнями вивчення дисципліни є:

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою сприятиме підготовці студентів-філологів до викладацької діяльності.

Курс включає такі аспекти: практика перекладу, домашнє читання.

Прослухавши практичний курс англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

1. Домашнє читання:

а) вміти висвітлювати теми, що відображають зміст прочитаного;

б) оволодіти активним словником (200 слів та 50 виразів по кожній книзі). 1. Практика перекладу:

а) оволодіти конкретними видами перекладацької діяльності;

б) оволодіти прийомами перекладу одиниць мови джерела, які не мають регулярних відповідників в мові перекладу;

в) виконувати якісний переклад текстів різних функціональних стилів та жанрів


ЗМ 1.

НЕ 1.1. Переклад (Практичне заняття): Вступні зауваги. Повторення основних теоретичних засад перекладознавства на матеріалі 4 курсу. Methods of translating various proper names. Вправи 3, 8а, 9 на ст. 116-121. Прослуховування і послідовний переклад англомовного тексту.

НЕ 1.1. Домашнє читання (Практичне заняття): Вступні зауваги. Письмова робота (на матеріалі 4 курсу). Вхідний контроль.

НЕ 1.2.Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 1. Chapters 1-2. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника

НЕ 1.3 Практика перекладу. Ways of conveying the lexical meaning of Internationalisms. Handling translator’s false friends. (ст. 128-140). Вправи 3, 9 на ст. 143-145. Послідовний переклад новин тижня.

НЕ 1.3. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 1. Chapters 3-4. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника. Короткий зміст, переклад уривку

НЕ 1.4. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 1. Chapters 5-7. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника. Короткий зміст, переклад уривку. B. Shaw “Pygmalion” (самостійна робота): короткий зміст.

НЕ 1.5 (Практичне заняття + самостійна робота) Практика перекладу Ways of rendering the meaning of nationally biased units of lexicon (cт. 157-168).Вправи 2b,c, 3 на ст. 171-173. Перегляд та переклад відео репортажів.

НЕ 1.5. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 1. Chapters 8-10. Сюжетні лінії. Короткий зміст, переклад уривку.

НЕ 1.6. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 1. Chapters 11-12. Авторський словник, переклад уривку

НЕ 1.7 (Практичне заняття + самостійна робота)

Практика перекладу Translating idiomatic/phraseological and stable expressions (ст. 182- 196). Вправи 1,2,7 на ст.198-204. Переклад політичних текстів.

НЕ 1.7. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 2. Chapters 1-2. Авторський словник, переклад уривку. Theodor Dreiser “Sister Carrie” (самостійна робота): короткий зміст.

НЕ 1.8. Домашнє читання Модульна контрольна робота 1


ЗМ 2

НЕ 2.1 (Практичне заняття + самостійна робота) Практика перекладу Rendering of the contextual meanings of articles (ст.. 208-221). Вправи 4,5 ст. 223-224. Синхронний переклад англомовних текстів.

НЕ 2.1. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 2. Chapters 3-5. Характеристика персонажів, переклад уривку

НЕ 2.2. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 2. Chapters 6-8. Характеристика персонажів, переклад уривку

НЕ 2.3 (Практичне заняття + самостійна робота)

Практика перекладу Approaches to translating asyndetic noun clusters (ст. 225 - 242). Вправи 1,9 ст. 244-252

НЕ 2.3. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 2. Chapters 9-11. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника. I. Shaw “Nightwork” (самостійна робота): короткий зміст.

НЕ 2.4. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 3. Chapters 1-3. Сюжетні лінії. Семантична диференціація словника.

НЕ 2.5 (Практичне заняття + самостійна робота)

Практика перекладу Translation of English verbals and verbal constructions (256-290). Вправи 3,4 – ст..261-262, 5 –ст.295, 5 – ст.307

НЕ 2.5. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 3. Chapters 4-6. Сюжетні лінії. Характеристика персонажів, переклад уривку

НЕ 2.6. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 3. Chapters 7-9. Сюжетні лінії. Характеристика персонажів, переклад уривку

НЕ 2.7 (Практичне заняття + самостійна робота) Практика перекладу Semantic aspects of translation (391- 418). Вправи 3.1 – с. 434, 3.13 – с.443

НЕ 2.7. Домашнє читання J. Galsworthy “To Let”. Part 3. Chapters 10-11. Сюжетні лінії. Характеристика персонажів, переклад уривку

НЕ 2.8. Домашнє читання W. Thackeray “Vanity Fair” (самостійна робота): короткий зміст.

НЕ 2.9 (Практичне заняття + самостійна робота)

Практика перекладу Модульна контрольна робота (переклад) 2

НЕ 2.9. Домашнє читання Модульна контрольна робота 2

(твір)

Література до дисципліни

ЗМ 1. Основна

 1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця: Нова Книга, 2004. – 576с.

 2. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 448с.

 4. Galsworthy J. To Let. – М.: Издательство «Менеджер», 2003. – 288 с.

 5. Shaw B. Pygmalion. – London: Penguin Books, 1954. – 181 p.

 6. Dreiser Th. Sister Carrie. – London: Signet Classic, 2000. – 512 p.

 7. Shaw I. Nightwork. – New York: Delacorte Press, 1975. – 344 p.

 8. Thackeray W. Vanity Fair. – London: Penguin Books, 1994. – 672 p.ЗМ 1. Додаткова

  1. Bell, Roger T. Translation and Translating: theory and Practice. - York: Longman Inc., 1991. – 298p.

  2. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.

  3. Longman Dictionary of English Idioms. – London: Longman, 1983. – 386 p.

  4. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1999. – 1568 p.

  5. McCarthy V., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 247 p.

  6. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 1986. – 328 p.

  7. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265 p.

  8. Thorney G.C. An Outline of English Literature. – London, Longman, 1984. – 216 p.

  9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

  10. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1980. – 272 с.

  11. Россоха М. The English Speaking World. – Тернопіль, 1996. – 117 с.

Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Навчальний посібник. - Вінниця: Фоліант, 2004. – 112с.


ЗМ 2. Основна

 1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця: Нова Книга, 2004. – 576с.

 2. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 448с.

 4. Galsworthy J. To Let. – М.: Издательство «Менеджер», 2003. – 288 с.

 5. Shaw I. Nightwork. – New York: Delacorte Press, 1975. – 344 p.

 6. Thackeray W. Vanity Fair. – London: Penguin Books, 1994. – 672 p.ЗМ 2. Додаткова

  1. Bell, Roger T. Translation and Translating: theory and Practice. - York: Longman Inc., 1991. – 298p.

  2. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.

  3. Longman Dictionary of English Idioms. – London: Longman, 1983. – 386 p.

  4. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1999. – 1568 p.

  5. McCarthy V., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 247 p.

  6. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 1986. – 328 p.

  7. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265 p.

  8. Thorney G.C. An Outline of English Literature. – London, Longman, 1984. – 216 p.

  9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

  10. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1980. – 272 с.

  11. Россоха М. The English Speaking World. – Тернопіль, 1996. – 117 с.

  12. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Навчальний посібник. - Вінниця: Фоліант, 2004. – 112с.Цикл природничо-наукової, професійної та

практичної підготовки


^ Педагогіка та психологія вищої школи

108 год. (3 кредити)


Гуманізація освіти потребує від викладача вищої школи психологічної зверненості як до особистості студента, так і до себе, що підвищує вимоги психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. Саме тому в підготовці магістрантів до науково-педагогіної діяльності у вищому навчальному закладі виникає потреба у підвищенні теоретичних психолого-педагогічних знань, практичному оволодінні методами самопізнання та самовдосконалення забезпечення готовності до організації навчального процесу у вищій школі. Виконанню окреслених завданнь в педагогічному соціумі сучасного ВНЗ, зокрема в процесі підготовки магістрів, покликаний інтегрований курс «Педагогіка та психологія вищої школи».

Метою данного навчального курсу є ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

Після опанування змісту даної навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетенціями:

 1. Знання:

– специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріального апарату інтегрованого навчального курсу; принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасного стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливостей управлінської діяльності у ВНЗ; психологічних закономірностіейі психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі.

– психолого-педагогічних основ діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форм та методів організації навчально-виховної роботи у вищій школі України в контексті вимог Європейського освітнього простору, основних методів профорієнтації студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методів і форм активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічних характеристик педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; особистісних якостей викладача ВНЗ і професійних вимог до нього.

 1. Вмііння:

– проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу;

– організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; організовувати виховну роботу зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову освітню систему.

Навчальним планом на вивчення інтегрованого курсу “Педагогіка та психологія вищої школи” передбачено 108год.(3 кредити), два модулі: модуль «Педагогіка вищої школи» та модуль «Психологія вищої школи», кожен з яких містить свої змістові модулі (ЗМ). Кожен змістовий модуль містить навчальні елементи (НЕ) – теми лекційних занять.

Після вивчення дисципліни проводиться пдсумковий модуль-контроль-екзамен..


^ Змістовий модуль 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

НЕ 1.1.Педагогіка вищої школи як наука

Предмет педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Основи наукового педагогічного дослідження. Методологія і принципи організації наукового дослідження. Логіка педагогічного дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження.

^ НЕ 1.2. Система вищої освіти в Україні

Структура вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів. Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи розвитку вищої освіти України в рамках Болонського процесу. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Управління вищою освітою в Україні.

^ Змістовий модуль 2 Педагогічний процес у вищій школі

НЕ 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі

Сутність і структура процесу навчання у вищій школі. Основні ланки процесу навчання та їх характеристика. Функції навчання. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Закономірності дидактики вищої школи. Характеристика принципів дидактики вищої школи. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу.

^ НЕ 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації

Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи. Методи і засоби навчання у вищій школі. Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі. Характеристика методів навчання за Ю.К.Бабанським. Засоби навчання у вищій школі.

^ НЕ 2.3. Форми організації навчання у вищій школі

Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, методика підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення. Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення. Самостійна робота студентів. Навчальна і виробнича практика у професійній підготовці фахівців.

^ НЕ 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі

Поняття про педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій колі. Використання ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-модульна (рейтингова) система навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання у ВНЗ.

^ НЕ 2.5. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів

Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до організації контролю. Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий контроль. Методи контролю. Усний контроль. Письмовий контроль. Тестовий контроль. Програмований контроль. Практична перевірка. Методи самоконтролю і самооцінки. Форми контролю знань, умінь і навичок студентів. Індивідуальна перевірка успішності студентів. Фронтальна перевірка. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об'єкти оцінювання. Критерії і норми оцінювання успішності студентів. Рейтингова система оцінювання знань.

^ НЕ 2.6. Виховна робота зі студентською молоддю

Суть процесу виховання. Поняття процесу виховання. Основні завдання виховання студентської молоді. Етапи процесу виховання. Закономірності і принципи виховання. Основні напрями змісту виховання студентської молоді. Моральне виховання студентів. Правове виховання студентів. Екологічне виховання студентів. Естетичне виховання студентів. Фізичне виховання студентів. Шляхи реалізації змісту виховання студентів. Форми виховної роботи у ВНЗ. Методика виховної роботи куратора в академічній групі.

^ Змістовий модуль 3 УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ

НЕ 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу

Вищий навчальний заклад. Структура вищого навчального закладу та планування його діяльності. Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування у ВНЗ.

^ МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Змістовий модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ

^ НЕ 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та мета психологічних досліджень.


Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: предмет, завдання, зв’язок з іншими галузями психологічних знань. ринципи, методи та методики психологічних досліджень. Дослідницькі вміння викладача вищої школи. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. Предмет, основні категорії та завдання психології вищої школи. Зв’язок психологи вищої школи з іншими галузями психологічних знань. Принципи, класифікація методів, та методик психо-логічного дослідження.
^ 1.2 Загальна психологічна характеристика студентського віку та студентської групи
Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Типологічні особливості сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)

Змістовий модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

НЕ 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою у навчально-професійній діяльності


Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку: а) професіоналізація пізнавальної сфери; б)формування мотиваційно-професійної спрямованості особистості; в) розвиток «Я-концепції» як показника професійного зростання; г) формування професійних здібностей. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.

^ НЕ 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів

Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчого потенціалу як майбутніх фахівців. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності, причини неуспішності і шляхи їх усунення.

^ НЕ 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою освітою.

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета, зміст, завдання виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика

^ НЕ 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним процесом у вищій школі.

Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і об'єктивні можливості управління системою освіти. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління.


Змістовий модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

НЕ 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та особистості викладача вищої школи.

Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ. Психолого-педагогічна структура діяльності викладача.


^ НЕ 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами.

Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як форма контактної взаємодії. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика.


^ НЕ 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення.

Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання.

Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.


1408150872488031.html
1408371139265688.html
1408497149084966.html
1408586666879802.html
1408647142169980.html