МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ - Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й)....

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни «Проектування костюму»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л..П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Проектування костюму ”

 1. Назва курсу.
^ „ПРОЕКТУВАННЯ КОСТЮМУ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): дизайн
 1. ^ Код курсу.
[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_11]
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).
Обов’язковий
 1. Рік (роки) навчання.
5-й
 1. Семестр / семестри.
9-й
 1. Кількість кредитів ECTS.


 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.
Прошунова Лариса Юріївна – асистент кафедри дизайну, магістр дизайну ( корпус Юла, ауд. 33(4) , 33(5) e-mail: dizajner-chpz@mail.ru)
 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).
Мета курсу – ознайомлення студентів з основами дизайнерської діяльності; вивчення методів формоутворення в одязі; формування в них практичних умінь та навиків дизайн-проектування, засвоєння основ композиції костюма, проектування комплекту, ансамблю та колекції, вироблення свідомого підходу до виконуючих дій.

Вивчення методів проектування одягу різноманітного асортименту.
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
Курс малюнку, основ композиції, матеріалознавства, технології швейних виробів, проектної графіки, нарисної геометрії.
 1. ^ Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.^ Перший модуль1.1.

Нові направлення розвитку дизайну одягу. Задачі дизайну одягу в ХХІ ст. Методи проектування одягу.

6

24
1.2.

Проектування колекцій. Фактори гармонізації і структура колекції.

6

24
1.3.

Комбінаторні методи формоутворення. Метод вставок.

84

4
1.4.

Комбінаторні методи формоутворення. Метод трансформації.

84

4
1.5.

Комбінаторні методи формоутворення. Метод кінетизму.

84

4
1.6.

Методи проектування при створенні безрозмірного одягу.


84

4
1.7

Метод модульного проектування.

84

4
1.8

Метод деконструкції.

84

4
1.9

Особливості творчого процесу. План творчого процесу дизайнера одягу.

104

6
1.10

Творчі джерела, які використовують при проектуванні костюма.

168

8
1.11

Евристичні методи творчого пошуку. Групи методів.

84

4
1.12

Метод переглядання постановки задачі.

84

4
1.13

Метод змінення формулювання задачі.

84

4
1.14

Метод допоміжних питань.

84

4
1.15

Метод аналогії.

84

4
1.16

Метод антропотехніки.

84

4
1.17

Метод «мозкової атаки».

84

4
1.18

Проектування одного виробу.

104

6
1.19

Проектування комплекту.

126

6
1.20

Проектування ансамблю.

126

6
1.21

Типи колекцій одягу.

104

6
1.22

Етапи розробки колекції. Правила, які забезпечують єдність колекції.

104

6
1.23

Послідовність роботи над колекцією «від кутюр».

104

6
1.24

Послідовність роботи над колекцією «прет-а-порте».

104

6
1.25

Колір в композиції костюма.

148

6
1.26

Фактура i декор в композиції костюма. Тектоніка костюма. Повсякденний одяг та орнамент. 4


84

4
242

загальна кількість годин

242

4
112

126
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.
Основна навчальна література

  1. Бердник Т.О. Дизайн костюма. Ростов н /Д.: Феникс, 2000.

  2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

  3. Высокая мода. Секреты дизайна. М.: Ниола-Пресс, 1994.

  4. ГусейновГ.М. Композиция костюма. М.: Академа, 2003.

  5. Сафина Л.А. Тухбатуллина Л.М. Хамова В.В. Дизайн костюма. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

  6. Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма/ Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 283 с.Додаткова навчальна література

 1. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.: Ниола-Пресс, 1994.

 2. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды. М.: Мастерство, 2001.

 3. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды. М.: Форум-Инфра-М, 2003.

 4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1985.

 5. Пармон Ф.М. Эстетика форм и конструкции костюма (в историческом аспекте). М., 1982.

 6. Терешкович Т.А. Словарь моды. Мн.: Хэлтон, 2000.

 7. Тканко З. Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття. Львів, 2000.

 8. Шершнева Л.П. Ларькина Л.В. Конструирование одежды: Теория и практика. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006 1. Методи викладання.
Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання фор-ескізів, ескізів, творчих ескізів;

 • вивчення та копіювання колекцій відомих дизайнерів одягу;

 • оформлення папки з лабораторних робіт.

Поточний контроль:

Звіти з лабораторних робіт.

Форма семестрового контролю:

Екзамен.
 1. ^ Критерії оцінювання (у %).
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • самостійна робота 100%


^ Карта оцінювання СРС


Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
1.

Виконання ескізів з використанням методів проектування.

25%
2.

Виконання ескізів за творчими джерелами.

25%
3.

Проектування комплекту одягу.

25%
4.

Проектування ансамблю одягу.

25%УСЬОГО:

100%


 1. Мови викладання.
Українська


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «Пластична анатомія»

для спеціальності: «Дизайн».

форма навчання: денна, заочнаЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ^ 1 від 11 вересня 2009р.

Завідувач кафедри ____________ (підпис)

Перезатверджено: протокол № _____ від _________

Перезатверджено: протокол № _____ від _________

Перезатверджено: протокол № _____ від _________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Робоча навчальна програма


дисципліни «Пластична анатомія»1. Назва курсу.
^ «ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ»


Форми навчання: денна, заочна

Спеціальність: «Дизайн»
2. Код курсу.
[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_12]
3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)
Обов’язковий
^ 4. Рік (роки) навчання
3-й
5. Семестр / семестри

5-й
^ 6. Кількість кредитів ECTS
1.

7. Прізвище імя по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів),

які викладають дисципліну

Петров Володимир Стефанович – старший викладач кафедри дизайну (3 корпус, ауд. 1-22)

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – визначення загального уявлення про об’ємно-просторову структуру тіла людини,

формозміну пластики в статиці та динаміці; дати теоретичні знання та вміння для реалістичного

відображення академічним малюнком та живописом.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс малювання та креслення середньої школи.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні положення, загальні поняття і терміни пластичної анатомії;

- органічні зв’язки пластичної анатомії з образотворчими та виразними видами мистецтв;

- методи визначення тектонічних характеристик формозміни тіла (визначення центра важкості).

Вміти:

- оперувати загальними поняттями, термінами пластичної анатомії, обґрунтовувати свою точку зору;

- аналізувати графічно-образну та об’ємно-образну форму тіла в цілому та його складових.

Мати уявлення про загальні принципи формоутворення об’єктів тваринного світу, птахів, предметів

побутового ужитку та промислового.

^ 10. Зміст курсу
^ Змістові модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари

(пр.. зан.)

лаб.

самост.
Модуль
1.

Предмет і значення дисципліни пластична анатомія. Пластична анатомія людини в сучасному мистецтві. Анатомічні терміни. Скелет людини. Череп.
2

Практична робота №1

Виконання скелета людини і кісток черепа.

6
2
2

2.

Кістки хребта та його рух. З’єднання кісток грудної клітини. Грудна клітина в русі.
2

Практична робота №2

Виконання кісток хребта і тулуба.

6


4

3.

Кісткова система верхньої кінцівки. З’єднання кісток верхнього плечового пояса та кісток грона руки.
2

Практична робота №3

Виконання скелета верхньої кінцівки та кісток грона руки.

8
2
4

4.

Характеристика м’язів голови. Анатомічна топологія мімічних м’язів, м’язів шиї. Пластика м’язів верхньої кінцівки.
2

Практична робота №4

Виконання м’язів голови, мімічних м’язів та м’язів шиї.

8
2
4

5.

Кісткова система м’язового пояса та нижньої кінцівки.
2

Практична робота №5

Виконання кісткової системи м’язового пояса та нижніх кінцівок

6


4

6.

М’язова система грудей та брючного пресу. Особливості руху м’язової системи грудей та брючного пресу.
2

Практична робота №6

Виконання руху м’язової системи грудей та брючного пресу

8
2
4

7.

М’язова система спини. Особливості руху м’язової системи спини.

4

22

8.

Пропорції тіла. Відмінності в пропорціях жіночого та чоловічого тіла. Жіночі та чоловічі груди. Центр важкості. Стояння. Сидіння
2

Практична робота №7

Зовнішній вигляд фігури людини. Пропорції тіла. Центр важкості. Стояння. Сидіння

8
2
4

9.

Пластика тіла людини. Шкіра людини. Ходьба людини. Перенесення вантажу. Специфічні спортивні та трудові руху.
2

Практична робота №8

Пластика тіла людини. Зміна пластики людини при русі.

8
2
4
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

62

18

12
32^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.
Основна навчальна література

 1. Барчаи Е. Анатомыя для художников. 4-е изд. – Будапешт, Корвина, 1984. – 341 с., ил.

 2. Дюваль М.А. Анатомия для художников. – М.: Искусство, 1974.

 3. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей: Учеб.пос. – М.: Просвещение, 1976. – 1976.

 4. Пилипенко Д.Г. Малювання з методикою викладання: Збірник навч. Завдань та контрольних

робіт. – К.: НДГП, 1971.

 1. Павлов Г.М., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М.: Искусство, 1967
 1. Рабинович М.Ц. Изображение человека на основах пластической анатомии: Учеб. Пос. – М.: Искусство, 1965. – 82 с.

 2. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, зверей и птиц, и ее использование в рисунке: Учеб. Пос. – М.: Искусство, 1971. – 243 с.

 3. Механик Н. Основы пластической анатомии. – М.: Искусство, 1958

 4. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании. – М.: Эксмо, 2003 –

168 с., ил. (Серия «Классическая библиотека художника»)

 1. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на её основах. – М.: Изобразительное искусство, 1985

Додаткова навчальна література

 1. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства:

Учеб.пос. – М.: Просвещение, 1981. – 178 с., ил.

 1. Хитров А., Катуркин Т., Рабинович М. Пластическая анатомия и ее использование при изображении человека / Рисунок: Учебн. – М.: Учпедгиз

 2. Gottfried Bammes. Wir zeichnen den Menschen. Volk und Wissen. Volkeseigener Verlag, Berlin, 1989.

 3. Figurliches gestalten/ Volk ubd Wissen. Volkseigener Verlag, Berlin, 1988.

 4. Бёрн Хогарт. Рисование динамических рук для художников. – Тула «Родничок», Москва «Астрель», издательство АСТ, 2001.

 5. Чиварди Д. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо, 2004
^ 12. Методи викладання
Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ на практичних заняттях;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів;

 • захист рефератів.

Поточний контроль:

одна письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.
^ 13. Критерії оцінювання (у %)
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 40% (у тому числі 15 % на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання графічних робіт 40%

 • самостійна робота (реферат) 10%

 • захист реферата 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
Конспектування тем, які виносяться на модульний контроль
1.

Вісь та площини чоловічого тіла, основні аналітичні терміни

5%

2.

Хімічний та фізичний склад кісток

5%

3.

Форма костей. Рост кості

5%
УСЬОГО

15%^ 14. Мови викладання
Російська, українська1407508499547221.html
1407634264602972.html
1407727993546759.html
1407817977012114.html
1407889369493819.html